Vill du veta hur planeringsläget ser ut?

Via denna länk hittar du planeringsläget för Räta linjen.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Ny verksamhetsplan för åren 2016-18

Väg 56 ingår sedan lång tid tillbaka i det nationella stamvägnätet och är en del i det nationella stråket Räta linjen.  Visionen för samarbetsprojektet Räta linjen är en ”mötesfri väg 2020” mellan Norrköping med Gävle. Samhället har mycket att vinna på detta genom att väg 56 har en viktig roll för både godstransporter och personresor såväl nationellt som regionalt. Genom att investera i väg 56 kommer trafikmiljön att bli säkrare och fler godstransporter mellan södra och norra Sverige att välja väg 56 framför den högt belastade E4. I aktuell nationell plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025 ingår flera infrastrukturinvesteringar längs väg 56 (Räta linjen). Stråket där väg 56 ingår fyller enligt Trafikverket en viktig funktion med stor arbetspendling mellan större städer och har mycket godstransporter både på väg och järnväg. I aktuell plan finns därmed resurser avsatta för att lyfta standarden för väg 56 och en beskrivning av att mer bör göras.

I samband med politikerseminarium 6 oktober fattade styrgruppen beslut om ny verksamhetsplan för åren 2016-18.

Verksamhetsplanen syftar till att beskriva hur gruppen skall jobba för att nå visionen om mötesfri väg år 2020. Räta linjen-projektet ska bidra till ett transport- och koldioxidsnålt samhälle med ett transportslagsövergripande synsätt där det bland annat är viktigt med bra kopplingar mellan sjö- och landtransporter. Planeringen är i linje med tidigare etablerat arbete inom tjänstemannagruppen.

Under perioden från och med år 2016 till och med år 2018 ska följande aktiviteter genomföras:.

 • Inspel i infrastrukturplaneringen som leder till nationell plan (våren 2018) Q4 2016
  • Utredning kring effekter av genomförda åtgärder (samhällsnytta) och effekterna av att åtgärder genomförs/ inte genomförs på resterande sträckor. Syftet är att underlaget ska vara en del i Räta linjen gruppens inspel i infrastrukturplaneringen. (Kommer att redovisas vid arbetsgruppens möte 2 september).
 • Uppdatering av PM ”Räta linjen mötesfri väg 2020 – Kunskapsunderlag” Q1 2017
 • Utredning kring teknikutveckling inom fordon och infrastruktur Q2 2018
  • Strategiska platser för snabbladdning
  • Fossiloberoende fordonsflotta
  • Elektrifiering av vägtransporter
  • Gröna korridorer
 • Politikerseminarium  Q3 2018

 

 

 

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

En miljard satsas på Räta Linjen den kommande 10-års perioden!

Under våren har regeringen lagt fram en ny nationell plan för transportsystemet. Planen omfattar bland annat investeringar i järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet, där Räta linjen ingår, för åren 2014 – 2025. En glädjande del i planen är att investeringsmedel avsätts för att under perioden möjliggöra en utbyggnad av följande sträckor:

 • Bie-Stora Sundby (203 mkr)
 •  Kvicksund-Västjädra (91 mkr)
 •  Stingtorpet-Tärnsjö (492 mkr)
 •  Valsjö-Trafikplats Mackmyra (237 mkr)

Dessutom finns medel för att utreda sträckan söder om Valsjö.

Genom dessa åtgärder kommer vi ytterligare ett steg närmare visionen om en mötesfri väg år 2020. Samtidigt utkristalliseras också några felande länkar för Räta linjen-gruppen att jobba vidare för. Bland annat noteras att det inte finns någon planering för sträckan Stora Sundby – Kungsör, sista delen av förbifart Katrineholm och Sör Kivsta – Norrby (förbi Sala).

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjengruppen genomförde ett seminarium i Katrineholm för politiken den 13/9 2013

Den 13/9 2013 genomförde Räta Linjengruppen ett seminarium i Katrineholm. Syftet med seminariet var att informera politiken kring Trafikverkets pågående planering och insatser i Räta Linjen-stråket samt få en gemensam bild kring befolkning, sysselsättning, näringsliv trafik och godstransporter i stråket.

Politiker och tjänstemän från kommuner, regionförbund och länsstyrelser längs Räta Linjen deltog vid seminariet. Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås och ordförande i Räta Linjen inledde mötet. Därefter hälsade Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, deltagarna välkomna till Katrineholm.

Nedan följer korta referat från seminariet. Presentationerna från seminariet finns under fliken ”Material för nedladdning”.

Uppdaterade kunskapsunderlag, nulägesbeskrivning

Jörgen Altin, WSP, presenterade det uppdaterade kunskapsunderlag som tagits fram. Sysselsättning, befolkningsutveckling samt trafik presenterades.  Samtal uppstod särskilt kring att kommuner med tidigare negativ befolkningsutvecklingen, sedan fem år tillbaks haft en positiv utveckling.

Åtgärdsplaneringen, framtidsutblick för väg 56

Ivan Andic, Trafikverket, presenterade Trafikvekrets nya planeringsprocess samt vilken status olika delsträckor längs med Räta Linjen har i Trafikverkets åtgärdsplanering. Status kring olika delsträckor presenteras, samt uppdateras löpande, också under fliken ”Kommande investeringar”.  

Godsstudie

Kristin Quistgaard, WSP, presenterade den godsstudie som nyligen tagits fram. Kristin beskrev branschstruktur, trafikflöden samt exemplifierade ett antal transportkedjor där hela eller delar av transporten sker längs Räta Linjen. Problem längs Räta Linjen, sett ur en åkares perspektiv, presenterades också.

Infrastrukturen och transporters betydelse för samhällsutveckling

Marie Winslow Andersson, hållbarhetschef Svenska Retursystem AB, höll ett inspirerande föredrag kring infrastrukturens betydels för samhällsutvecklingen. Marie är ledarmot i Sjöfartsvekrets styrelse och Ledamot i Regeringens Logistikforum. Hon har fram till juli 2013, under tre år, varit ledarmot i Trafikverkets styrelse.   Marie pratade om vikten av att se helheten i transportsystemet och tänka på hållbarheten.

Du vet väl att du kan få nyhetsutskick från Räta Linjen-gruppen via mail? Anmäl dig till våra nyhetsutskick genom att maila till hakan.svard@vasteras.se.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjengruppen fortsätter i minst tre år till

Räta Linjen-projektets politiska styrgrupp har gett klartecken till att fortsätta ytterligare en treårsperiod för att uppnå visionen Mötesfri väg 2020. Tjänstemannagruppen har fått i uppdrag att jobba vidare utifrån en verksamhetsplan som innehåller bland annat ett seminarium i Katrineholm 13/9 2013 , uppdaterat kunskapsmaterial och en godsstudie.

Seminarium i Katrineholm
Seminariet i Katrineholm fredagen den 13 september håller just nu på att planeras och ett program kommer ut inom kort. Vid seminariet planeras bland annat ett pass kring den pågående åtgärdsplaneringen och ett kring vår godsstudie.

Uppfräschat kunskapsmaterial
De kunskapsmaterial som finns kring Räta linjen börjar bli föråldrade och därför har tjänstemannagruppen satt igång ett arbete med att uppdatera materialet. Struktur och innehåll blir i stort sett det samma som tidigare men med aktuell statistik och nya kartor.

Godsstudie på gång
Eftersom Räta linjen är ett viktigt godstransportstråk har alltid godstransporterna varit centrala i vårt arbete. För att ytterligare lyfta kunskapen kring transporterna längs Räta linjen görs nu en godsstudie. Vår studie ansluter till andra pågående godsstudier och fokuserar särskilt på förutsättningarna i vårt stråk.

Du vet väl att du kan få nyhetsutskick från Räta Linjen-gruppen via mail? Anmäl dig till våra nyhetsutskick genom att maila till hakan.svard@vasteras.se.

Publicerat i Hem | 1 kommentar

Gott nytt år för Räta linjen-gruppen

vintervagInför det nya året gör vi en ny satsning som du nu har framför dig. Vi kommer i fortsättningen att satsa på elektroniska utskick istället för de pappersutskick vi gjort under många år.

Tipsa oss om du har någon du tycker borde få våra utskick i fortsättningen genom att skicka e-postadressen till jorgen.altin@wspgroup.se. Tanken är att vi genom de digitala utskicken på ett enklare, miljövänligare och billigare sätt kan informera om aktuella händelser kring Räta linjen-gruppen.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Infrastruktur proppen och Räta linjen-gruppens arbete

Under hösten har Regeringen presenterat sin infrastrukturproposition. Med utgångspunkt i propositionen så genomförs nu en åtgärdsplanering som ska resultera i en ny nationell plan för transportsystemet år 2014-2025.

I propositionen framhålls arbetspendling och godstransporter som viktiga områden vilket vi känner igen i arbetet med Räta linjen. Genom att både arbetspendling och godstransporter underlättas av mötesfria vägar finns en direkt koppling mellan Räta linjens vision om en mötesfri väg 2020 och inriktningen på kommande satsningar inom infrastrukturen.

Det finns många vägar som bör mötessepareras i landet och det som gör att vi ser att Räta linjen ska vara en av dem är den viktiga och utpekade funktionen som ett övergripande stråk. Denna funktion har framkommit i både egna och andras analyser och under 2013 så planerar vi att fortsätta bygga kunskap kring detta.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Transport och logistik i Norrköping

I Norrköping är branschen transport och magasinering klart större än riksgenomsnittet, detta på grund av verksamheten i Norrköpings hamn. Även parti- och detaljhandeln är större än riksgenomsnittet. Läs mer om transport och logistik i Norrköping här.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Räta Linjen Gruppen genomförde seminarium för politiken den 4/11 2011

Den 4/11 2011 genomförde Räta Linjen Gruppen ett seminarium i Västerås stadshus. Syftet var att informera politiken, dels om det arbete som bedrivs av Räta Linjen Gruppens tjänstemannaorganisation men framförallt om den utveckling som sker längs med Räta Linjen och hur framförhållningen av olika insatser från Trafikverket ser ut.

Ett 35 tal politiker och tjänstemän närvarade vid mötet. Ulla Persson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås och ordförande i Räta Linjen Gruppens politiska styrgrupp hälsade välkommen till Västerås och mötet. Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län, var moderator för själva mötet.

Mötet inleddes med att Niklas Lundin, chef för gruppen Infrastruktur och finansiering vid Näringsdepartementet talade om den tidigare och kommande planeringsprocess. Därefter talade Bengt Andersson om Räta Linjens betydelse för lokal, regional och nationell/internationell trafik. Efter en paus så fortsatte presentationerna med att Kenneth Wåhlberg informerade om Gröna transportkorridorer, ett nytt koncept för att få näringslivets transporter dels mer miljövänliga dels mer ekonomiskt effektiva. Slutligen informerade Ingemar Frej, Trafikverkets regiondirektör Mitt och Peter Linnskog, planerare Region Öst om läget avseende projektering och byggande längs alla delsträckor längs Räta Linjen.

Avslutningsvis var det en paneldiskussion, som pekade på behovet av att tjänstemannaorganisationen dels tittare närmare på om Räta Linjen kan vara en del av Gröna transportkorridorer dels på att uppdatera kunskapsunderlaget ytterligare avseende bla befolknings- och sysselsättningsutvecklingen. Presentationerna från seminariet finns under fliken ”Material för nedladdning”.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar

Hästsamhälle och logistikcentrum – för det krävs bra infrastruktur!

Hela riksväg 56 har höga andelar med tung trafik även, jämfört med andra vägar i landet. I Heby är andelen tung trafik hela 24%.

Trävaror från sågverket i Heby, taktegel från Vittinge, lastbilspåbyggnader från Östervåla, lädervaror från Tärnsjö och böcker från Morgongåva är produkter som skeppas ut på en nationell marknad genom stora transporter längs bl a riksväg 56.

Flera nyetableringar och utvecklingsprojekt är högaktuella så som Julmyra hästsamhälle samt Heby Park.

För att kunna utveckla dessa anläggningar och bostadsorter är infrastrukturen mycket viktig. En ombyggnad av hela riksväg 56 till mötesfri väg är därför angelägen, men av särskild vikt är en ombyggnad av projektet Stingtorpet-Tärnsjö. Läs mer om Heby kommuns utveckling och infrastrukturbehov här.

Publicerat i Hem | Lämna en kommentar